LmCjl在线工具
   分值:9480   1
   分值:4630   2
   分值:4370   3
   分值:4290   4
   分值:4160   5
   分值:4070   6
   分值:3790   7
   分值:3580   8
   按空格键开始游戏,↑←↓→为方向键盘,请登录账户且游戏计分结束方可记录游戏数值,排行榜为数值最高分的前八位,进入界面100%还没开始游戏,请刷新页面。